verze pro tisk

Půjčka bez poplatků předem

Půjčka bez poplatků předem

Jestliže nemáte v podstatě žádné finanční prostředky, anebo se vám pouze nechce skládat nějakou hotovost předem, tak je nejlepší možností využít některou z nebankovních společností, která vám poskytne půjčku bez poplatků ihned. Nebankovní půjčky bez poplatků jsou zpravidla vyřízeny ihned, a to díky internetu anebo mobilnímu telefonu. Jednoduše většinou stačí pouze vyplnit příslušný formulář u některé ze společností, které tento druh úvěrů poskytují a poté jen počkat na příchod zástupce této nebankovní společnosti. Ten s klientem již sepíše veškeré náležitosti, které by měla tato půjčka obsahovat a peníze budou klientovi vyplaceny buď v hotovosti, anebo na jeho bankovní účet.

Neplate za půjčky předem

Výhodou půjčky bez poplatků je logicky již samotná skutečnost, že předem klient nemusí složit žádnou hotovost. Většinou také nemusí dokladovat, jestli má pravidelný příjem a jaká je jeho výše. K podpisu smlouvy o poskytnutí půjčky stačí klientovi pouze občanský průkaz.

Ručení lze provést i majetkem

V určitých případech u konkrétních společností lze ručit také nemovitým anebo movitým majetkem. Jako zástava nejčastěji slouží nějaký rodinný dům anebo byt v osobním vlastnictví. Setkat se leze ale i s takovým druhem půjček, které lze zastavit pomocí movitého majetku - motorového vozidla.


HodnoceníZobrazeno: 2824x | 12. duben 2010 | Nebankovní půjčky | comments: 2


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Tk66a7JGI

čtvrtek, 9. červenec 2015
09:39

Tak jsem tu:)Předně, je mi jasne9, Ĺže pouĹĄtět se do polemiky s někfdm na JP je pro mne, ce1corku činnou ve vvsnoekke9 advokacii, boj předem prohranfd, nicme9ně zkusit se to mĹŻĹže, zejme9na v pe1tek večer:)Take9 bych re1da zdĹŻraznila, Ĺže me1m vfdrazně anti-fem postoje a genderově zatedĹženfdm te9matĹŻm se vyhfdbe1m. Proto bych nerada, aby polemika byla čtena z feministicke9ho hlediska."Musedte si uvědomit, Ĺže SJM je o vlastnictved a Ĺživotned faroveĹ? (podle ZOR) je o souĹžited. Nened mezi tedm nezbytne1 předčinne1 souvislost. A jeĹĄtě kousek bokem pak mĹŻĹže ste1t faktickfd stav."Podle mne by pre1vned faprava majetkove9ho společenstved manĹželĹŻ měla odpoveddat tomu, co je obecně povaĹžove1no za nejlepĹĄed.Odke1zala bych na dr. Plze1ka, snad mohu je to předned odbornedk na manĹželske9 souĹžited a vyslovuje se v ne-pre1vned rovině pro společne9 hospodařened manĹželĹŻ. Občanskopre1vned SJM a rodinněpre1vned stejne1 Ĺživotned faroveĹ? je odrazem tohoto předstupu k manĹž. maj. uspoře1de1ned.Faktickfd stav sice mĹŻĹže bfdt odliĹĄnfd, nicme9ně pre1vo me1 bfdt vfdrazem toho, co je Ĺže1douced pro největĹĄed počet jeho uĹživatelĹŻ."JestliĹže manĹžel je despota a Ĺžena si to neche1 ledbit, stejně jed penedze nede1, aĹĽ budou jeho nebo jejich. JestliĹže bude spoře1danfd, stejně je bude bre1t za společne9."O tom Ĺže1dne1. Nicme9ně je velmi dĹŻleĹžite9, aby pre1vo ste1lo za tedm, koho ten despota utlačuje. Aby byl pre1vned argument pro to nejsou tvoje penedze, to jsou naĹĄe penedze . Aby nikomu, kdo o věci uvaĹžuje po pre1vned stre1nce, nemohlo přijedt na mysl manĹžel si je vydělal, zatedmco Ĺžena seděla doma s dětmi, penedze jsou manĹžela ."Hned dva dĹŻkazy to podporujed:1)souĹžited na hrome1dce - nened zde SJM a klidně to jde i s dětmi."Tohle asi nemysledte docela ve1Ĺžně. Jistě, Ĺže to jde i bez manĹželstved. Ale to nened přece Ĺže1dnfd argument. Je1 sama bych to kdyby se někdo hypoteticky přiĹĄel poradit předem, coĹž nikdo neuděle1 nikomu nedoporučila, zejme9na ne Ĺženě tedm mysledm tomu z manĹž. pe1ru, o kom je předpoklad, Ĺže se bude na společne9 věci podedlet vedce praced doma a me9ně praced venku za penedze . Tady jde ovĹĄem i o ĹĄirĹĄed ze1leĹžitosti, soc. zabezpečened, dĹŻchody, daně a podobně. "2)vfdlučnfd majetek. JestliĹže jsem manĹžel a vlastnedm vfdlučnfd majetek velke9 hodnoty (nemovitosti, auta, akcie, autorske1 pre1va) a me1m to ĹĄtěsted, mĹŻj vfdlučnfd majetek pracuje na mě. Odhle9dnu od toho, jestli ten předjem je či nened SJM, to teď nened dĹŻleĹžite9. Me1 moje manĹželka pre1vo podedlet se na me9 Ĺživotned farovni, ačkoliv ty věci nejsou v SJM? Rozhodně ano! Me1 pre1vo bydlet, jezdit atd. UĹžedve1 ty věci, ačkoliv nejsou jejed, a funguje to i bez SJM."Ano, me1te pravdu, tak to je. Tady funguje ta druhotne1 ochrana manĹž. partnera prostřednictved ZOR stejne1 faroveĹ?. "A třeted argument - mohou přeci nabfdvat věci do spoluvlastnictved. Co spotřebujed, to je pryč, co si kouped a zĹŻstane jim, to mĹŻĹže bfdt ve spoluvlastnictved. "Mohou, ale nemused:) Co kdyĹž ten vedce vyděle1vajedced najednou nechce? Sve9 penedze utrated za sve9 konedčky, např. drahe1 auta, drahfd fotoapare1t, sběratelske9 poĹĄt. zne1mky nebo co je1 vedm. Kromě toho, vy tu ote1zku spotřeby krutě opomedjedte, resp. podle ve1s lze prĹŻzračně oddělit vlastnictved od spotřeby. Co spotřebujed, to je pryč... Jak jednoduche9! Ona v praxi ta hranice nened tak jednoznačne1. Ano, dĹŻm je vlastnictved, elektřina spotřeba. Vre1tedm se do sve9ho předkladu. Vyděle1vajedced manĹžel a manĹželka na mateřske9 si kouped kaĹždfd koĹženfd kabe1t. Podle ve1s tedy manĹžel si ho koupil do vlastnictved a manĹželce ho co, daroval??? KdyĹž rodiče kouped dedtku bundu, tak ve vaĹĄem navrĹžene9m uspoře1de1ned otec by ji koupil ze sve9 vfdplaty nebo matka z rod. předspěvku, jeden nebo druhfd by tak plnil svou vyĹživovaced povinnost vůči dedtěti? A de1le: jak by se pak prokazovalo u movitfdch věced typu automobil, fotoapare1t, klavedr Ĺže jde o spoluvlastnictved? MĹŻĹžete mi to přibledĹžit? Nened mnohem lepĹĄed model, Ĺže obecně existuje SJM a konkre9tned manĹžele9 jej mohou dohodou redukovat? Co ve1m na tom vaded, kromě v čle1nku zmedněnfdch, v ze1sadě margine1lnedch a legislativně snadno řeĹĄitelnfdch proble9mĹŻ? "A Ĺže ve VaĹĄem předpadě mĹŻĹže medt Ĺžena ĹĄpatnfd pocit, Ĺže Ĺžije z manĹželovfdch peněz? A manĹžel me1 zase zcela opre1vněnfd pocit, Ĺže bez manĹželky by mu dĹŻm spadl na hlavu a děti vzala socie1lka. KdyĹž je to naopak, typicky kdyĹž muĹž přijde o pre1ci a ze1vised na Ĺženě, tak je to dnes u muĹže zdrojem velke9ho stresu a pocitu me9něcennosti. Měli bychom snad do ze1kona de1t ustanovened, Ĺže jestliĹže Ĺžena vyděle1ve1 vedce, neĹž muĹž, i tak muĹž nened me9něcennfd? Ubude takovfdch muŞů v hospode1ch a u cvokařů?"Ze1kon pre1vě konstrukced, Ĺže předjmy jsou v SJM, tak trochu bre1ned takovfdm pocitĹŻm. Např. Ĺžena pracuje doma, stare1 se o děti a tedm o prospěch společne9 věci, jenĹže jejed pre1ci společnost nehonoruje, i kdyĹž je pro faspěch a naplněned fačelu manĹželstved nezbytne1. ManĹželova pre1ce pro zaměstnavatele je honorove1na, a tento předjem je zcela spravedlivě předjmem jich obou. Nened vfdlučně muĹže, nened vfdlučně Ĺženy. Je společnfd a na nich je, co za něj společně poředded. Nebo: muĹž je nezaměstnanfd, ale to neznamene1, Ĺže předjem Ĺženy je jejed a na manĹžela me1 kaĹĄlat. Pre1vo de1ve1 vědět, Ĺže i takto jde o předjem jich obou, Ĺže mu Ĺžena sve9 penedze nedaruje. Pre1vo zkre1tka podporuje manĹželskou majetkovou solidaritu i pro předpad nemoci, nezaměstnanosti a podobně. To uĹž bychom mohli zruĹĄit manĹželstved, protoĹže k čemu by ne1m bylo, kdyby zde nebyla ta solidarita a vze1jemne1 pomoc? Obecně me1m z čle1nku a komente1řů pocit, Ĺže vyle9ve1te s vaničkou i dedtě. Ano, v SJM je spousta proble9mĹŻ. Např. manĹžele9 jsou v rozvodove9m ředzened a favěr jednoho zave1Ĺže oba neudrĹžitelne9 (ale to nedrĹžed ani judikatura, tuĹĄedm, ale jsem ledne1 to hledat). Exekuce velke9 proble9my, jak je naznačeno.ZruĹĄenedm SJM se tyto proble9my odstraned, ovĹĄem to je trochu radike1lned, vyvstanou proble9my nove9, jak jsem mysledm nastednila.NemĹŻĹžeme to prostě vidět jen skrze optiku exekuced a dalĹĄedch proble9mĹŻ. Vnedme1te to prime1rně ze strany majetkove9. Je1 to vnedme1m předevĹĄedm ze strany předjmove9 a mysledm, Ĺže v tomto ohledu je SJM nebo obdobnfd institut dost nenahraditelnfd. Jak uĹž jsem psala, me1m na zřeteli jeho rozměr psychologickfd a socie1lned a to tedm, co vy navrhujete, rozhodně nenahradedm.OvĹĄem, jak videdm, pro nepre1vned apekty SJM se pre1vned argumenty hledajed dost obtedĹžně:)Konec:)


posted by: Tk66a7JGI (zazudh9jdm(a)outlook.com) [Odpovědět]

L3RUDk6kYTg1

sobota, 20. srpen 2016
17:16

Your answer lifts the incelligente of the debate.


posted by: L3RUDk6kYTg1 (x4xzs0e1xzc(a)outlook.com) [Odpovědět]